ขยะมีค่า

ทุกวันนี้คนไทยจำนวน 65 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้ 14 ล้านตันขึ้นไปต่อปี แต่ในทางกลับกัน สามารถจัดการกับขยะได้เพียงแค่ 70% เท่านั้น ทำให้มีขยะมูลฝอย หรือขยะที่ไม่สามารถกำจัดออกไปได้อีกมากมาย และหลายคนก็นำขยะไปกำจัดด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่น ทิ้งลงแหล่งน้ำ เทกองกลางแจ้ง เผากลางแจ้ง ซึ่งวิธีเหล่านี้ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก
แล้วขยะเหล่านี้มาจากไหน ? ขยะเหล่านี้ล้วนมาจากคนไทยเราทั้งนั้น
10 แนวทางจัดการปัญหาขยะอย่างเร่งด่วน
1.ให้ผู้ว่าราชการของแต่ละจังหวัด เป็นผู้บริหารจัดการภาพรวมในแต่ละจังหวัดที่ตนเองรับผิดชอบ
2.ออกคำสั่งห้ามไม่ให้มีการเทกองขยะกลางแจ้งโดยเด็ดขาด
3.ตรวจสอบ ปรับปรุง ฟื้นฟู หรือปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลัก
4.คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง
5.จัดทำระบบการจัดการแบบผสมผสาน
6.สร้างวัฒนธรรมปฎิบัตินมยมในการรักษาความสะอาด และคัดแยกขยะโดยมีกิจกรรมสร้างแรงจูงใจตามชุนชนต่างๆ
7.จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมมุ่งเน้นการแปรรูปพลังงานหรือทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
8.สร้างระบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
9.ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมาลงทุนหรือดำเนินงานระบบจัดการขยะมูลฝอย
10.มีแผนแม่บทการกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ

ซึ่งรายละเอียดในหัวข้อต่างๆเป็นอย่างไร สามารถเข้าไปฟังในคลิปได้เลย