สถานการณ์ขยะในประเทศไทย

สถานการณ์ขยะในประเทศไทยสถานการณ์ขยะในประเทศไทยนะคะตอนนี้ประเทศไทยมีวิกฤตเรื่องขยะมีอยู่มากมายมหาศาลมากทุกที่ทุกอย่างเพิ่มขึ้นทุกวันหน่วยงานที่ต้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้คือมหาดไทยไปดูรายงานพิเศษค่ะวันนี้กระทรวงมหาดไทยจัดการเกี่ยวกับเรื่องขยะให้กับประเทศชาติสังคมและพี่น้องอย่างไรบ้างและน่าสนใจไปดูรายงานค่ะกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤต คิดถึงประมาณ 74130 ตันต่อวันและยังไม่รวมขยะตกค้างสะสมที่เพิ่มขึ้นทุกปีไม่ต่ำกว่าปีละ 10 ล้านต่ำออกมาแล้วเท่ากับว่าคนไทยทิ้งขยะคนละ 1 ชุด 1 4 กิโลกรัมต่อวันงบประมาณของประเทศที่ใช้ในการจัดการขยะประมาณที่จะเก็บได้ 1,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้สถานการณ์ขยะที่เข้าขั้นวิกฤติก่อให้เกิดผลกระทบมากมายต่อสุขภาพอนามัยประชาชนและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการกำจัดขยะโดยตรงได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ โดยมีกรอบแนวคิดที่สำคัญคือเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางคือรถขยะที่ปลายทางการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งนี้ปัญหาขยะจะหมดไปได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราคนไทยทุกคน

Continue Reading →